D04 幣安測試帳號申請教學

申請網址:https://testnet.binancefuture.com/en/futures/BTCUSDT

畫面左下角點API Key就會看到「API Key=測試帳號」「Secret Key=測試密碼」

畫面左下角點API Key就會看到「API Key=測試帳號」「Secret Key=測試密碼」
申請網址:https://testnet.binance.vision/

「API Key=測試帳號」「Secret Key=測試密碼」
此畫面只會出現一次,請將測試帳密另外存放保管